Statut

Hrvatski centar za radničku solidarnost

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, izgledu pečata, sjedištu i području djelovanja Udruge; o zastupanju; o ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi Udruge; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; o udruživanju u saveze ili zajednice udruga i o članstvu u međunarodnim udrugama; o imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, postupku likvidacije u slučaju prestanka postojanja Udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, izboru i opozivu likvidatora te postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge.

Članak 2.

(1) Naziv udruge glasi Hrvatski centar za radničku solidarnost.
(2) Skraćeni naziv Udruge glasi HCRS.
(3) Naziv na engleskom jeziku glasi Croatian Center for Workers Solidarity.
(4) Skraćeni naziv na engleskom jeziku glasi CCWS.

Članak 3.

(1) Sjedište udruge je u Zagrebu.

Članak 4.

(1) Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 5.

(1) Hrvatski centar za radničku solidarnost je neprofitabilna pravna osoba i upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 6.

(1) Udruga ima pečat. Pečat Hrvatskog centra za radničku solidarnost kružnog je oblika, promjera 35 mm. Na vanjskom rubu nalazi se puno ime udruge, a u središtu je logotip udruge koji sadrži kraticu (HCRS).

Članak 7.

(1) Udrugu zastupaju i predstavljaju članovi Predsjedništva. Predsjedništvo može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 8.

(1) Osoba ovlaštena za zastupanje može biti samo punoljetna poslovno sposobna osoba, ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova. Osoba ovlaštena za zastupanje:
• odgovara za zakonitost rada udruge;
• vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine;
• odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća;
• dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;
• sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge;
• obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Članak 9.

(1) Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom:
• Udruga ostvaruje javnost rada javnim nastupima radi promoviranja temeljnih vrijednosti Udruge i njenih djelatnosti, održavanjem različitih javnih događanja i preko sredstava javnog informiranja;
• Udruga obavještava svoje članove o svom radu na sjednicama Skupštine, a između zasjedanja održavanjem informativnih sastanaka, radionica i sl. Sjednice tijela su javne. Javnost se iznimno može isključiti ako se na sjednici raspravlja o pitanjima važnim za opstojnost Udruge.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 10.

(1) Područja djelovanja udruge sukladno ciljevima su: ljudska prava s naglaskom na radnička, socijalna djelatnost, demokratska i politička kultura, obrazovanje, znanost i istraživanje i kultura i umjetnost.

Članak 11.

(1) Udruga je osnovana u cilju:
• Promicanje temeljnih ljudskih prava, s naglaskom na radnička prava;
• Promicanje društvene solidarnosti i ekonomsko-socijalne jednakosti;
• Promicanje aktivizma, s naglaskom na sindikalni aktivizam;
• Promicanje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;
• Promicanje obrazovanja.

Članak 12.

(1) U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva propisanih člankom 11. ovog Statuta Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:
• pruža stručnu pomoć i potporu radnicima u ostvarivanju njihovog prava;
• analizira zakon o radu, stečajni zakon, zakon o trgovačkim društvima, zakon o obveznim odnosima i ostale zakone vezane uz radnička i sindikalna prava i interese;
• pruža besplatnu pravnu pomoć radnicima, sukladno zakonu;
• organizira skupove, edukacije, predavanja, javne tribine i sl. u svrhu tematiziranja relevantnih sindikalnih, radničkih i društvenih tema;
• povezuje se i usko surađuje sa sindikatima;
• vrši istraživanja u vezi s ciljevima Udruge;
• promiče aktivno sudjelovanje mladih u društvu;
• kontinuirano samoobrazuje članstvo Udruge;
• izrađuje i održava web-stranice s multimedijalnim sadržajima iz područja radnog zakonodavstva, politike i društva, u skladu s posebnim zakonom;
• bavi se medijskom produkcijom u skladu sa svojim ciljevima djelovanja;
• informira javnost o radu Udruge iz područja svog djelovanja;
• izdaje brošure, informativne biltene te teorijske edukacijske publikacije;
• bavi se izdavačkom i multimedijskom djelatnošću sukladno svojim ciljevima, a u skladu s posebnim zakonom;
• surađuje i povezuje se s drugim civilnim, medijskim, kulturnim i umjetničkim te društvenim grupama i fakultetima, kako u Republici Hrvatskoj tako i u svijetu.

Članak 13.

(1) Radi ostvarivanja ciljeva Udruga će, sukladno posebnim propisima, obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:
• Izdavačka djelatnost – izdavanje knjiga, časopisa, web-publikacija, stručnih i ostalih publikacija te audiovizualnih materijala;
• Organizacija edukacija, seminara i konferencija.

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 14.

(1) Svaka fizička i pravna osoba može postati članom Udruge.

Članak 15.

(1) Udruga vodi popis članova koji sadrži podatke o osobnom imenu/nazivu, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi i prestanku članstva u Udruzi.

Članak 16.

(1) Članstvo u Udruzi je dobrovoljno, za sve građane koji prihvaćaju načela djelovanja i ciljeve Udruge. Članom Udruge mogu postati pojedinci zainteresirani za rad i/ili pružanje pomoći. Članovi Udruge mogu biti i stranci, pod uvjetom utvrđenim ovim Statutom i Zakonom. Predstavnika pravne osobe u Udruzi imenuje tijelo ovlašteno za zastupanje pravne osobe.
(2) Članom Udruge postaje se upisom u popis članova koju vodi jedan od članova Predsjedništva. Odluku o učlanjenju donosi Predsjedništvo.

Članak 17.

(1) Članovima Udruge izdaje se članska iskaznica.
(2) Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje se posebnom odlukom Predsjedništva Udruge.

Članak 18.

(1) Prava, dužnosti i odgovornosti članova
• da svojim radom i aktivnostima doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruge utvrđenim ovim Statutom;
• da provode politiku i odluke usvojene od tijela Udruge;
• da neposredno odlučuju o svim pitanjima djelovanja Udruge kroz Skupštinu;
• da se pridržavaju općih akata Udruge;
• pravodobno podnose izvješća Udruzi o ostvarivanju programa i korištenju sredstava;
• da svojim radom u Udruzi pridonose ugledu Udruge;
• da svojim djelovanjem štite interese i imovinu Udruge;
• da biraju i budu birani u tijela upravljanja.

Članak 19.

(1) Odluke Skupštine Udruge su obvezne za sve članove Udruge. Za članove su obvezne i odluke ostalih tijela Udruge u stvarima za koje su ta tijela nadležna.

Članak 20.

(1) Članstvo u Udruzi prestaje:
• smrću člana;
• dragovoljnim istupanjem člana;
• odlukom Predsjedništva Udruge o isključenju;
• prestankom postojanja Udruge.
(2) Predsjedništvo će donijeti odluku o isključenju člana ukoliko član:
• svojim postupcima trajno šteti ugledu Udruge i ostalih članova Udruge;
• postupa protivno općim aktima Udruge;
• radi i djeluje protivno odlukama tijela Udruge.
(3) Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povrede svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima. Stegovni postupak provodi Predsjedništvo.
U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:
- opomena
- isključenje iz Udruge.
Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjedništvo. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 21.

(1) Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Udruga može sa stručnim osobama sklapati ugovore o radu ili ugovore o djelu, ovisno o vrsti, obimu i trajanju posla.

Članak 22.

(1) Udruga se može uključiti u društvene organizacije, mreže, koordinacije i druge oblike udruživanja te u saveze udruga i u međunarodne udruge, sukladno članku 10. ovoga Statuta.
(2) Udruga može uspostavljati partnerske odnose i s drugim pravnim subjektima.
(3) Odluku o udruživanju i/ili uspostavljanju partnerstva donosi Skupština udruge.

IV. TIJELA UPRAVLJANJA UDRUGOM

Članak 23.

(1) Tijela Udruge su:
• Skupština,
• Predsjedništvo.

SKUPŠTINA


Članak 24.

(1) Skupština je najviše tijelo Udruge.
(2) Skupštinu čine svi poslovno sposobni članovi Udruge, fizička osoba te predstavnik pravne osobe članice Udruge.
(3) Na početku svake sjednice Skupštine službeno se utvrđuje prisutnost članova.

Članak 25.

(1) Skupština se saziva na redovna i izvanredna zasjedanja.

Članak 26.

(1) Skupština redovito zasjeda najmanje jednom tijekom godine.
(2) Sjednice Skupštine saziva Predsjedništvo. U odluci o sazivanju Skupštine utvrđuje se dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
(3) Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna polovina članova Skupštine. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
(4) Ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva, sjednicu Skupštine mogu sazvati sami predlagatelji. Odluka o sazivanju treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te dan i mjesto održavanja sjednice.
(5) U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštine saziva posljednja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili jedna trećina članova Udruge, koji su upisani u Registar članova Udruge prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 27.

(1) Skupština može pravovaljano odlučivati ako je prisutna većina članova Skupštine. Skupština donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Članak 28.

(1) Skupština Udruge:
• utvrđuje politiku razvitka Udruge;
• donosi Statut Udruge, te njegove izmjene i dopune;
• donosi financijski plan, izvješće i završni račun;
• donosi Pravilnik o svome radu;
• donosi i mijenja Program rada na temelju prijedloga Predsjedništva;
• donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge;
• bira i razrješuje članove Predsjedništva;
• razmatra i usvaja izvještaj o radu Udruge;
• daje smjernice za rad Udruge na temelju prijedloga Predsjedništva;
• odlučuje o prestanku rada Udruge;
• obavlja i druge poslove određene Zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIŠTVO


Članak 29.

(1) Predsjedništvo Udruge bira Skupština. Predsjedništvo Udruge bira se na godinu dana, s tim da može biti ponovno birano. Predsjedništvo ima tri člana. Predsjedništvo se bira tajnim glasanjem.

Članak 30.

(1) Predsjedništvo je izvršno i operativno tijelo. Predsjedništvo rukovodi radom Udruge u skladu sa Zakonom, Statutom te odlukama Skupštine. Predsjedništvo Udruge odgovara za zakonitost rada Udruge. Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini.

Članak 31.

(1) Predsjedništvo:
• priprema sjednice Skupštine i rukovodi njenim radom;
• provodi stavove, odluke i zaključke Skupštine;
• na operativnoj razini koordinira rad svih aktivnosti odnosno oblika organiziranja i djelovanja Udruge;
• skrbi za permanentno informiranje i usavršavanje članova Udruge, te informiranje javnosti o djelovanju Udruge;
• utvrđuje prijedlog promjena i tumači odredbe Statuta i Programa rada koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje;
• brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge;
• brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela;
• imenuje i razrješava likvidatora Udruge;
• imenuje i razrješava blagajnika Udruge;
• upravlja imovinom Udruge;
• koordinira rad svih organa Udruge na prikupljanju financijskih sredstava za realizaciju aktivnosti;
• utvrđuje strateške prioritete u području financiranja aktivnosti;
• podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge;
• odlučuje o primanju i isključenju člana iz Udruge te vodi popis članova;
• osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke;
• obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge;
• pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva Udruge;
• obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Članak 32.

(1) Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova svih članova Predsjedništva.
(2) Sjednicu Predsjedništva po potrebi može predložiti bilo koji član predsjedništva. Sjednice predsjedništva se moraju održati najmanje šest puta u godini.

Članak 33.

(1) Član Predsjedništva može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata na koji je izabran:
• smrću;
• na vlastiti zahtjev;
• u slučaju trajne nemogućnosti obavljanja dužnosti;
• ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine;
• ako djeluje protivno Zakonu ili Statutu;
• ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.
(2) Odluku o razrješenju člana donosi Skupština, na prijedlog Predsjedništva ili najmanje polovice članova Skupštine.

IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA


Članak 34.

(1) Likvidatora bira i opoziva Predsjedništvo.
(2) Likvidator je ovlašten zastupati Udrugu tijekom likvidacijskog postupka.
(3) Likvidator može biti fizička ili pravna osoba koja udovoljava zakonskim uvjetima za zastupanje Udruge tijekom likvidacijskog postupka.
(4) Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge u visini koju određuje Predsjedništvo na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja.
(5) Likvidator može biti opozvan iz razloga zbog kojih se može razriješiti i pojedini član Predsjedništva iz članka 31. ovog Statuta.

V. IMOVINA UDRUGE I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 35.

(1) Imovinu Udruge čine:
• novčana sredstva;
• nekretnine;
• pokretne stvari;
• i druga imovinska prava.

Članak 36.

(1) Udruga stječe imovinu:
• od dotacija;
• od dobrovoljnih priloga, darova, donacija;
• obavljanjem vlastitih djelatnosti;
• iz drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Članak 37.

(1) Financijsko izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjedništvo podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje. Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 38.

(1) Imovinu udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarske djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njezine nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.
Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 39.

(1) Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
(2) Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.
(3) Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Članak 40.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

VI. PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 41.

(1) Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.
(2) U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine.
(3) Udruga nema pravo svoju imovinu dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.
(4) Ako se u slučaju prestanka postojanja Udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom Udruge koji je Udruga odredila svojim statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Udruge.

Članak 42.

(1) Sve međusobne sporove/sukobe interesa iz članstva u udruzi i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Udruge, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Predsjedništva Udruge.

Članak 43.

(1) Prijedlog o prestanku rada Udruge donosi Predsjedništvo Udruge.
(2) Odluku o prestanku rada donosi Skupština 2/3 većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

Članak 44.

(1) Likvidator Udruge dužan je podnijeti prijavu o prestanku rada Udruge nadležnom organu radi brisanja Udruge iz Registra udruga.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

(1) Statut Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova u Skupštini nakon provedene rasprave.
(2) Statut Udruge je temeljni akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Članak 46.

(1) Inicijativu za izmjenu i dopunu Statuta mogu pokrenuti Predsjedništvo ili najmanje polovica članova Udruge.
(2) Inicijativa za izmjenu i dopunu Statuta dostavlja se u pisanom obliku Predsjedništvu koje je dužno uvrstiti inicijativu na dnevni red sjednice Skupštine.
(3) Prijedlog za izmjenu i dopunu Statuta mora sadržavati točnu formulaciju članaka Statuta koji se mijenjaju te obrazloženje izmjene i dopune Statuta.

Članak 47.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.


U Zagrebu, 27. 9. 2016.